News Karnataka
Saturday, June 10 2023

ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಿ!

30-Sep-2022 ವಿಶೇಷ

ಮಹಿಳೆಯರೇ ನೀವು ಈಗ ಇಡುವ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ...

Know More

ಸ್ವಯಂ-ಸೀಮಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

23-Sep-2022 ವಿಶೇಷ

ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಯಂ-ಸೀಮಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಅದನ್ನು...

Know More